ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองสื่อสารและสารสนเทศ และหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและนำเสนอผลงานในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/03/Recruitment-65-011.pdf