ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองสื่อสารและสารสนเทศ และหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงาน ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/02/Recruitment-65-006.pdf