ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการประจำภาค เรื่อง รายชื่อและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการประจำภาค

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/12/Recruitment-66-00012.pdf