ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2021/12/Recruitment-64-0033.pdf