ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/11/Recruitment-66-0009.pdf