ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/11/Recruitment-66-0006.pdf