ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและหัวหน้ากลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/01/Recruitment-66-0001.pdf