ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและหัวหน้ากลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและหัวหน้ากลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/11/Recruitment-65-033.pdf