ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายใน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายใน

http://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/01/Recruitment-66-0002.pdf