ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายใน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายใน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/12/Recruitment-65-037.pdf