ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

http://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/09/purchase-65-01.pdf