ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/09/purchase-65-01.pdf