ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 2/2567

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นชอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 2/2567

โดยมีนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม และมี
นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการ ตลอดจนคณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ในการนี้ นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา

  • เห็นชอบการเป็นชุมนุมระดับประเทศ ตามมาตรา 101 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. …
  • แนวทางปฏิบัติกรณีสหกรณ์นำเงินไปลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)
  • รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ