การประชุมคณะทำงานพิจารณากรอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 09.30 – 16.30 น. ดร.วันสาด ศรีสุวรรณ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณากรอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 2/2567 โดยเป็นการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และสถานที่ทำการสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด มีนายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงานฯ มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

  • เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณากรอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 1/2567
  • เรื่องเพื่อทราบ เรื่องความเชื่อมโยงงบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
  • เรื่องเพื่อพิจารณา เรื่องการกำหนดกรอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา
ภาพ : ศดิศ พัลลภรักษา
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ