การประชุมคณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 น. นายทศพล สมพงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดยการประชุมในครั้งนี้มีวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญ อาทิ การพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติงาน 4 ปี (2567 – 2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม การเตรียมการประสานนโยบายจากนายกรัฐมนตรีและการประชุมวิชาการ “การบูรณาการเสริมพลัง ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร ด้วยแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม” การวางรูปแบบและกำหนดการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม การแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการและแต่งตั้งคณะทำงานวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม

    

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา
ภาพ : ศดิศ พัลลภรักษา
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ