การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ครั้งที่ 3/2560

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน