การประชุมคณะกรรมการกิจการสภาฯ ครั้งที่ 7/2560

การประชุมคณะกรรมการกิจการสภาฯ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ได้มีการประชุมพิจารณาเรื่องตรวจรับรองร่างรายงานการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม 2560 และระเบียบการวาระการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2560 ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน