ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560

ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร