ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560

ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร