การประชุมคณะกรรมการด้านประมง ครั้งที่ 6/2560

การประชุมคณะกรรมการด้านประมง ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ได้มีการประชุมพิจารณาเรื่องแนวทางการจัดตั้งคลัสเตอร์ปลาป่น ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน