สภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ในวันนี้สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้ซึ่งเป็นผู้แทนของเกษตรกร ผู้แทนขององค์กรเกษตรกรในแต่ละจังหวัด รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ “แบก” ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรมาร่วมประชุม เพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในแต่ละจังหวัดที่นำเสนอ

ซึ่งปัญหาของเกษตรกรที่นำเสนอในวันนี้สามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้ ด้านน้ำ (น้ำท่วม/น้ำแล้ง), ด้านที่ดิน, ด้านหนี้สิน, ด้านราคาสินค้า, ด้านการผลิตและการรับรองคุณภาพ, ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต, ด้านทำกินในที่ดินของรัฐ, ด้านนวัตกรรม, โรคระบาด/ภัยคุกคาม

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์ , อภิวัฒน์ มีลาภ

ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์, พิเชษฐ์ บุญสนอง

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ