สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการ “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร”

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการ “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร” ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม
…………………………………………………………………..
ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
ภาพ : วัชร มีแสงเงิน