สภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดประชุม ครั้งที่ 4/2562

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องรวงข้าว 204 ชั้น 2 คณะเกษตร อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ  โดย ก่อนการประชุมมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยหรือพัฒนาพืช“กัญชา” “กัญชง” “กระท่อม”และพืชเสพติดที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ รวมทั้งพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ หรือการรักษาผู้ป่วยภายใต้กรอบและเงื่อนไขที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย  หลังจากนั้นมีการบรรยายพิเศษ “โครงการติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่เพื่อการแพทย์ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม”   ในการประชุมได้พิจารณาเรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำของสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง , การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ , การเร่งรัดทำงานตามแผนและการเบิกจ่ายงบประมาณ  , การจัดให้มีการพบกันระหว่างรัฐบาลกับสภาเกษตรกร เป็นต้น

………………………………………………………….

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์