สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดประชุม ครั้งที่ 5/2562

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องรวงข้าว 204 ชั้น 2 คณะเกษตร อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ  โดย ก่อนการประชุมมีการลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร หรือองค์กรเกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์การเกษตรที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย เกี่ยวกับองค์ความรู้ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยพืชสมุนไพร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพโดยสุจริตและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร หรือองค์กรเกษตรกรให้มีโอกาสในการเข้าถึงความมั่นคงในการประกอบอาชีพ การดูแลสุขภาพด้วยยา หรือยาจากสมุนไพร พืชเสพติดโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำแก่เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการขออนุญาตผลิต ครอบครอง จำหน่าย นำเข้า หรือส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ ในการประชุมได้พิจารณาเรื่อง การจัดทำข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เกษตรกรรม ,  การจัดทำข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่เกษตรกรรม ,  การกำหนดกรอบนิยามในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ , ปรับปรุงแก้ไขระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2559  เป็นต้น

…………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน