สภาเกษตรกรแห่งชาติ ประชุม ครั้งที่ 7/2562

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม.  ในการประชุมได้มีการบรรยาย “ความรู้กฎหมายและนโยบายที่ดินที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่ดินแห่งชาติ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ผู้ประสานงานการศึกษานโยบายที่ดิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.)

สำหรับการประชุมครั้งนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้พิจารณาเรื่อง แนวทางขับเคลื่อนการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกร  ,  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล(ฉบับที่…) พ.ศ….. ,  แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  , การจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565 – 2569) เป็นต้น

…………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์