สภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดประชุม ครั้งที่ 6/2562

          เมื่อวันที่ 25 ต.ค.2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม.  ในการประชุมได้มีการบรรยาย “กรอบความร่วมมือในการทำงานระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ” โดย นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้กล่าวว่า เกษตรกรไทย ปัญหาหลักที่พบอยู่มี 2 ประเด็น คือ นโยบายไม่ชัดเจน การคิดและแก้ปัญหายังคิดและทำแบบเก่า จึงไม่สามารถขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกับ โมเดลเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาล อย่าง BCG Model  และสภาเกษตรกรฯต้องทำงานร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดสินค้าเกษตรกลุ่มเก่า เช่น ข้าว ยาง มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน รวมไปถึงสินค้าเกษตรกรกลุ่มใหม่อย่าง ไผ่ กัญชง เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม ในอนาคตกระทรวง อว.จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้กับเกษตรกรไทย ทั้งเรื่องนวัตกรรมการผลิต การเพิ่มคุณภาพผลผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ในรูปแบบของ Smart Farmer

สำหรับการประชุมครั้งนี้ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้พิจารณาเรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ,  การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ,   ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านประมงในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากพระราชกำหนดการประมง เป็นต้น

…………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน