สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดโครงการอบรม “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร” ณ จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.62 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดโครงการอบรม “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  โดย นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการสร้างสื่อสำหรับการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ในยุคดิจิตัล”

และ นายกฤษฎา ไกรพานนท์ ผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างศักยภาพในการทำตลาดออนไลน์” ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตคลิปวีดีโอเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์  พัฒนาทักษะและเทคนิคการผลิตคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของเกษตรกรให้กับพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด พนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 94 คน

…………………………………………………………………..

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน