สกช.เปิดอบรมเพิ่มทักษะประกอบการกลุ่มเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถแข่งขันทางการตลาดเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ณ จ.อุดรธานี

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมเพิ่มทักษะความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” และบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนากลุ่มเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเบลล์ แกรนด์ จังหวัดอุดรธานี​ เ​พื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการหาช่องทางการตลาดรูปแบบการตลาดออนไลน์และวิธีการบริหารจัดการการตลาดในรูปแบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในระบบการตลาดของกลุ่มเกษตรกร และเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างสรรค์ให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ ซึ่งคาดว่ากลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้และทักษะ รูปแบบการตลาดออนไลน์ไปใช้ในการเพิ่มช่องทางการตลาดและบริหารจัดการการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมจะสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดของกลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมร่วมกันได้

โดยโครงการดังกล่าวมี นายกฤษฎา ไกรพานนท์ ผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรมพาณิย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า บรรยายในหัวข้อ “การสร้างความน่าเชื่อถือในการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” นายจิตรกร คำทุ่น ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านบริการธุรกิจการตลาดออนไลน์ บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคและศิลปะการจัดทำและนำเสนอภาพประกอบการจำหน่ายสินค้า” เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้่ให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 120 คน

           …………………………………………………………….

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน

อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต