สำนักกิจการสภาและวิชาการ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดโครงการอบรม “การพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารสำหรับพนักงานที่ปรับระดับตำแหน่งเป็นระดับอำนวยการสูงและระดับอำนวยการต้น” ณ จ.สมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 สำนักกิจการสภาและวิชาการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารสำหรับพนักงานที่ปรับระดับตำแหน่งเป็นระดับอำนวยการสูงและระดับอำนวยการต้น” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 12 พฤษภาคม 2562  ณ สวนนพรัตน์ รีสอร์ท ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดย ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและทิศทางการปฏิบัติงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ”

และ ผศ.ดร.จตุพร สังขวรรณ  ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และทีมงานจัดกิจกรรมกลุ่มและบรรยาย เรื่อง “การเรียนรู้พื้นฐานเพื่อก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลง”  ,  “การนำตนเอง (Leading Self) เพื่อก้าวข้ามกับดักทางความคิดสู่ทัศนคติที่ดีกว่า”  เป็นต้น   ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับหน้าที่ ความรับผิดชอบและภารกิจในการบริหารงานที่สูงขึ้น สร้างความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งจะมีผลกระทบต่อตนเอง ทีมงานและองค์การ   สามารถนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดระดับอำนวยการสูงและระดับอำนวยการต้น จำนวนทั้งสิ้น 36 คน

         …………………………………………………………………..

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วงศกร ทองพันทา