สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมเรื่องการจัดสวัสดิการพนักงาน ครั้งที่ 3

        เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายภาสันต์  นุพาสันต์  รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ  จัดประชุม เรื่อง การจัดสวัสดิการพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 3​ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

         ในการประชุมแจ้งเรื่องการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จำกัด  ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร  , ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก  ,  ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก ,  จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีพ ,  ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น อาทิเช่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กรชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ ,  ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน  และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ของสมาชิก  โดย นางญาดา  ผดุงโภชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ พื้นที่ 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อให้คำแนะนำ

………………………………………………………….

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : วัชร  มีแสงเงิน