สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดประชุมทางไกล ครั้งที่ 3/2563

          เมื่อวันที่​ 21​ ก.พ.2563​ ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference ครั้งที่ 3/2563 พร้อมด้วย นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ ม.เกษตรศาสตร์

          เพื่อให้ผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 การจัดทำคำของบประมาณปี 2564 และการจัดเตรียมกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) , สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) หรือ (สสน.) , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น

                                                                …………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน / กนกพร ปัญญาชาติรักษ์

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์