สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดการประชุมทางไกล ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมทางไกล ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วย นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ ม.เกษตรศาสตร์

เพื่อให้ผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ชี้แจงนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563   และการของบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 เป็นต้น

…………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน / ธัญลักษภรณ์  เตี่ยวย่อง

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์