สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 เป็นวันที่ 2

นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด เป็นประธานในที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยร้อยเอก อุบล พุทธรักษ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 และดร.วันสาด ศรีสุวรรณ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 ร่วมดำเนินการประชุม

ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งนี้ สามารถแบ่งหมวดหมู่เรื่องที่นำเข้าประชุม ดังนี้

  1. เรื่องของเกษตรกรกร

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประสานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อคัดเลือกปัญหาและความต้องการเร่งด่วนของเกษตรกรในพื้นที่ และทำสรุปให้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนำเสนอในวันประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติในครั้งนี้ โดยใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน 5 นาทีต่อ 1 จังหวัด

จากปัญหาและความต้องการของเกษตรกร ที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนำเสนอ สามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ประกอบด้วย ด้านน้ำ (น้ำท่วม/น้ำแล้ง), ด้านที่ดิน, ด้านหนี้สิน, ด้านราคาสินค้า, ด้านการผลิตและการรับรองคุณภาพ, ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต, ด้านทำกินในที่ดินของรัฐ, ด้านนวัตกรรม, โรคระบาด/ภัยคุกคาม

นอกจากปัญหาที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดในฐานะสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติได้นำปัญหาและความต้องการเข้าร่วมประชุมแล้ว ยังได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร เช่น ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาปศุสัตว์สู่ความยั่งยืน, แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรรมจากภัยแล้ง, ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาการช่วยเหลือเกษตรกรซาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดปัญหามลพิษ

2. เรื่องของสภาเกษตรกรแห่งชาติ

มีเรื่องของการปรับโครงสร้างคณะกรรมการประจำสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานต่าง ๆ

3. เรื่องของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

มีเรื่องการเช่ารถยนต์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และเรื่องการต่อสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อเป็นที่ทำการสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ในการนี้มีตัวแทนเกษตรกรหลายจังหวัด ยืนหนังสือถึงประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อขอให้แก้ปัญหาเร่งด่วนของเกษตรกรในพื้นที่ โดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติรับปัญหาและมอบหมายให้คณะกรรมการประจำสภาเกษตรกรแห่งชาติดำเนินงานต่อไป

———————————————–

ข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ

ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์, พิเชษฐ์ บุญสนอง