การประชุมคณะทำงานพัฒนาพืชเศรษฐกิจไผ่ ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ได้มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาพืชเศรษฐกิจไผ่ ครั้งที่ 1/2561