การประชุมคณะกรรมการด้านปาล์มน้้ามันและพืชพลังงาน ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการด้านปาล์มน้้ามันและพืชพลังงาน ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ ชั้น 6 โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. พิจารณาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติปาล์มน้้ามันฯ ฉบับเสนอคณะรัฐมนตรี กับฉบับกฤษฎีกาปรับปรุง
2. พิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้้ามันฯ ณ จังหวัดกระบี่
3. พิจารณาเรื่องแนวทางการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้้ามันฯเพื่อน้าเสนอคณะรัฐมนตรี