สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุม ครั้งที่ 7/2561

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพ ฯ  โดยในการประชุมได้รับทราบแผนงาน / ผลงานของคณะกรรมการประจำสภาเกษตรกรแห่งชาติ , ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ….  , ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่) พ.ศ… , พิจารณาเห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  , การจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกัญชาเพื่อการป้องกันรักษาโรค  และสนับสนุนโรงเพาะชำกล้าไม้ชุมชน

โดยมีประเด็นที่น่าสนใจคือ ที่ประชุมเห็นว่าพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติม เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสู่เกษตรอุตสาหกรรมที่ต้องร่วมกันหาทางแก้ไข และเรื่องรณรงค์การใช้น้ำมัน B 100 สำหรับรถยนต์ดีเซล เพื่อช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันได้ราคาสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ โดยเตรียมการจัดกิจกรรม “ B 100 แรลลี่ กระบี่-กรุงเทพฯ”

……………………………………………………………………………..

ข่าว :  วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน

อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต