การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางการเกษตรฯ ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางการเกษตรฯ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ ชั้น 6 โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาการติดตามผลการแก้ไขปัญหาหนี้สินและการพัฒนารายได้ และการร่วมดำเนินนโยบายในการประชุมมติคณะรัฐมนตรีสัญจร