การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางการเกษตรฯ ครั้งที่ 5/2560

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางการเกษตรฯ ครั้งที่ 5/2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีการพิจารณาเรื่อง การกำหนดแผนการปฎิบัติงานประจำปี 2561 และพิจารณาเรื่อง การช่วยเหลือเกษตรกรผ่านรูปแบบธนาคารที่ดิน