การประชุมคณะทำงานพิจารณากรอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดร.วันสาด ศรีสุวรรณ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณากรอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องจากการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากรอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนภารกิจและปัญหา เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำกรอบคำขอ พิจารณากลั่นกรองและปรับปรุงกรอบคำขอ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและตรงตามภารกิจ จัดทำรายงานผลการปรับปรุงกรอบคำของบประมาณสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2567 และรายงานให้ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการของบประมาณสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2567 ต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำกรอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นไปโดยความเรียบร้อยและเพียงพอต่อการดำเนินภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติ เบื้องต้นที่ประชุมได้มีการปรับโครงสร้างแผนงานในคำของบประมาณ แบ่งออกเป็น 4 แผนงาน ดังนี้ 1) แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ 2) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน 3) แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต/สิ่งแวดล้อม และ 4) แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา
ภาพ : ศดิศ พัลลภรักษา
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ