แผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2566-2570

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/04/แผนปฏิบัติการดิจิทัล5ปีสกช.pdf