สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมการจัดทำร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 3/2565

         ระหว่างวันที่ 26-27 ก.ย.2565 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมจัดทำร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 3/2565 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด  โดยมีประธานสภาเกษตรกรจังหวัด สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พนักงานสภาเกษตรกร และผู้แทนเกษตรกรพื้นที่จังหวัด 77 จังหวัด เข้าร่วม ทั้งนี้ ด้วยสภาเกษตรกรแห่งชาติมีหน้าที่ในการจัดทำแผนแม่บทตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการทำแผนแม่บทจากเกษตรกรจากล่างสู่บนเชื่อมโยงกันตั้งแต่การจัดเวทีรับฟัง/เสนอแนะ จากเกษตรกร ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัดแต่ละจังหวัดรวมกันจนนำสู่แผนแม่บท ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่หลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรทั้งที่ยังพึ่งตนเองไม่ได้และที่ต้องเข้าสู่กระบวนการแข่งขัน แผนแม่บทนี้จึงครอบคลุมในทุกมิติ ทุกด้านของเกษตรกรไทย ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ครม.มีมติเห็นชอบร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2560-2564 ตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอ นั้น เพื่อให้แผนแม่บทเกิดความต่อเนื่อง พัฒนา และเป็นปัจจุบัน ทันสมัย มีความสมบูรณ์และครอบคลุมมากขึ้น สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมฉบับที่ 2 พ.ศ. (2566-2570) เพื่อกลั่นกรองแล้วรวบรวมนำสู่การประชุมในครั้งต่อๆไป แล้วนำเสนอขอมติในการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ทำประชาพิจารณ์ และทำหนังสือเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

 —————————————————-

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : สมชาย  มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ