สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

         เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2563 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุม  สำหรับการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อทราบ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องจังหวัดขอนแก่น , ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินจากกลุ่มสภาเกษตรกรจังหวัดในภาคกลาง และการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จากคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ 1/2563 , ข้อเสนอแนวทางการดำเนินโครงการ “1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” , โครงการสนับสนุน SME รายย่อย  เรื่องเพื่อพิจารณา การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการด้านประมง(ครั้งที่ 9) , การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 , การแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน ปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและคำสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ทั้งนี้ มีการเสนอเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรเข้าอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการประชุมด้วย

………………………………………………………….

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : วัชร  มีแสงเงิน