สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2564 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานและดำเนินการประชุม ก่อนการประชุมมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรอย่างยั่งยืน” โดย ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) (สสน.)

          หลังจากนั้นการประชุมดำเนินตามวาระ เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ การบูรณาการแก้ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank) , โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่  , ข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนไผ่ (การปลูก) , ผลการเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่ , ผลการขับเคลื่อนงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตั้งแต่เดือน ต.ค.2563 – มิ.ย.2564 , การแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร เป็นต้น  เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ การหารือข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เกี่ยวกับงบประมาณเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรจังหวัด , ร่างระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ , การของบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม

……………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : วัชร  มีแสงเงิน / ธัญลักษภรณ์  เตียวย่อง