สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

          เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  โดยนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม  ก่อนการประชุมได้มีการบรรยายผลการนำร่องความร่วมมือระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติกับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) โดย นายจรัญ รอดศรีนาค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์วานิลลาและกล้วยไม้ประเทศไทย โดย ดร.สุดชาย กำเนิดมณี  ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตรและการจัดการทรัพยากร

         หลังจากนั้นดำเนินการประชุมโดยมีการนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการพัฒนาของสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร เรื่อง แผนการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเกษตรกรอัจฉริยะจังหวัดสกลนคร , สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ The Rise NFC : สภช.คิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน 5 ภาค

        ซึ่งการประชุมครั้งนี้ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ร่วมพิจารณาเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันทั้งระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม(PGS) ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ  , เสนอแก้ไขประกาศสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการรับขึ้นทะเบียนองค์กร เกษตรกร พ.ศ.2556  , สรุปผลการจัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเตรียมความพร้อมเปิดเสรีสินค้าโคนมและโคเนื้อของไทย(FTA)

                                                                ……………………………………………………..

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : วัชร  มีแสงเงิน