สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2564 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานและดำเนินการประชุม

          สำหรับการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อทราบ ได้แก่  การแพร่ระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา  ,  การเตรียมความพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และแนวทางการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด ด้านสมุนไพร  ,  พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ….  ,  แนวทางการเก็บข้อมูลการประเมินผลผลิตปาล์มน้ำมันในแต่ละพื้นที่จังหวัดที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์  เรื่องเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย ข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตพืชสวนภายใต้สถานการณ์โควิด-19  ,  ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนพืชและอาชีพเสริมรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ,  ขอความเห็นชอบหลักการในการจัดทำข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบบัญชีของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ,  การทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการประจำสภาเกษตรกรแห่งชาติ 15 คณะ เป็นต้น

………………………………………………………….

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : วัชร  มีแสงเงิน / ธัญลักษภรณ์  เตียวย่อง