สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 6 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดย นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์  เป็นประธานและดำเนินการประชุม

          สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุม เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  , ข้อสังเกต ข้อซักถาม และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการและ คณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เรื่องเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภาวะโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา , เรื่องการปรับปรุงหน่วยงานภายในสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ , การปรับโครงสร้าง ระดับตำแหน่ง และประเภทตำแหน่ง  , ขอความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เรื่องอื่นๆ ได้แก่ ความคืบหน้าพระราชบัญญัติว่าด้วยองค์กรชาวสวนผลไม้ พ.ศ. …. , ปัญหาราคาปุ๋ยแพง , ข้อเสนอเชิงนโยบาย “โครงการฟื้นฟูเยียวยาและปรับโครงสร้างการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรรายกลางถึง รายย่อยทั้งประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันแบบยั่งยืน”  , ความช่วยเหลือเกษตรกรปลายน้ำที่ไม่ได้ปลูกข้าวเป็นการเร่งด่วน , ข้อเสนอและแนวทางการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกสัปปะรดในอุตสาหกรรมแปรรูปสัปปะรด

……………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร  มีแสงเงิน / ธัญลักษภรณ์  เตียวย่อง