สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

        เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2564 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยในช่วงเช้า นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ 1 เป็นประธานดำเนินการประชุม  และในช่วงบ่าย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานดำเนินการประชุม

          สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระ เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการเกษตร , ความคืบหน้าแนวทางการขับเคลื่อนปัญหาที่ดินเกษตรกร , สรุปผลการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร , การเสนอให้จัดทำโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก , การขับเคลื่อนงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ไตรมาสที่ 1 , โครงการสนับสนุน SME รายย่อย และความก้าวหน้าการยื่นคำขอกู้เงิน ระยะที่ 3 , การบริหารจัดการข้าวแบบครบวงจรและยั่งยืน , การพัฒนาคุณภาพหอมแดงศรีสะเกษแบบครบวงจร   เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ ร่างระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ….. , การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 4 ภาค สภช.คิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน Version แผนชุมชน : ต้นทุนแห่งอนาคต  เรื่องอื่นๆ ความคืบหน้าเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ , โรคใบร่วงในยางพารา , ส่งเสริมการท่องเที่ยวฟาร์มกัญชา , การใช้ประโยชน์ใบกัญชาในการประกอบอาหาร เป็นต้น

………………………………………………………….

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : วัชร  มีแสงเงิน /  ธัญลักษภรณ์  เตียวย่อง / กนกพร อาทรเมทนี