สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดอบรมพนักงานที่บรรจุแต่งตั้ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

        เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพนักงานที่บรรจุแต่งตั้ง ปีงบประมาณ 2565 และบรรยายพิเศษ เรื่อง ประสบการณ์และความสำเร็จในการดำรงตำแหน่งและนโยบายทิศทางการปฏิบัติงาน ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  พร้อมด้วย นายศรีสะเกษ  สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ บรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างเป้าหมายการทำงาน(อาวุธและเพลงดาบ)  พ.ต.ท.อิทธิพล  บุญพินิจ ผู้อำนวยการกองกิจการสภาและวิชาการ บรรยาย เรื่อง กฎหมาย ระเบียบการปฏิบัติงาน  เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารพัสดุ โดย นางสายสุนี  ธรรมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองกลาง และทีมงาน  เรื่อง การบริหารงานบุคคลและเส้นทางความก้าวหน้าของตำแหน่ง โดย นางสาวปรียานุช  ยอดระยับ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และทีมงาน

         ทั้งนี้ ด้วย กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมพนักงานที่บรรจุแต่งตั้ง ในปีงบประมาณ 2565 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ(ส่วนกลาง) และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญการ และระดับหัวหน้าสำนักงาน ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 195 คน

—————————————————–

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : วัฒนรินทร์  สุขีวัย  / สิริธร กัลยาบาล

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ