การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เห็นชอบให้จัดการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายสิงห์ชัย เรืองขจร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการฯ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ รวมทั้งฝ่ายเลขานุการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

โดยที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและงบประมาณของคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง แก้ไขปัญหาราคาโคตกต่ำ และพิจารณาเห็นชอบข้อเสนอของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ตามมติที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2567 เรื่อง

  • แก้ไขปัญหาการจัดทำประมงพื้นบ้าน
  • การผลิตข้าวเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์
  • ปลากะพงราคาตกต่ำ

และที่ประชุมยังได้ทบทวนแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร

 

ภาพ/ข่าว ทีมประชาสัมพันธ์ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วม

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ