ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งนักพัสดุปฏิบัติการไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/05/Recruitment-66-0003.pdf