ประกาศคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อและกำหนดการประเมินและสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/11/Recruitment-66-0007.pdf